Vyberte měnu

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2018.

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-mrtvemore.cz od 1. 1. 2018.
 2. Provozovatelem internetového obchodu www.e-mrtvemore.cz je firma Tomáš Hort, Na Kopečku 324, 671 82 Dobšice, IČ: 88804852, DIČ: CZ7804174730 (dále jen "prodávající")
 3. Obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.e-mrtvemore.cz.
 4. Zákazník spotřebitel (dále jen "spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 6. Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Vystavení zboží v katalogu internetové prodejny není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky. Následně musí prodávající objednávku kupujícího výslovně potvrdit nebo odmítnout, teprve výslovným potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva.
 2. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
 3. Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavovávo s výhradou vyčerpání zásob nebo ztrátou schopnosti prodávajícího plnit.
 4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, možností odstoupit od smlouvy a podmínkami ochrany osobních dat, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení jeho objednávky, doručení objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím emailové zprávy odeslané ze serveru prodávajícího. Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
 7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 9. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.e-mrtvemore.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka kupujícího a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je archivována. Přístup k těmto informacím je možný na vyžádání. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, zasíláním obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, stejně tak na případnou opravu. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují přepravní společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží.
 10. Pokud je k výrobku poskytovaný dárek, dochází ohledně tohoto dárku mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva kupujícího jako spotřebitele podle § 548 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
 11. Náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně kupujícího vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a telekomunikační poplatky) si hradí kupující sám.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 

 1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou ve výslovném potvrzení objednávky zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo emailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Přepravné je stanoveno v závislosti na povaze zboží a na kupujícím vybraném druhu dopravce v ceníku dopravného a dobírkovného.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce "Doprava".

 

Reklamace

 

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.e-mrtvemore.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.e-mrtvemore.cz.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - spotřebitele

 

 1. Spotřebitel má právo právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit písemně nebo elektronickou formou od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, vrátí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování zpět prodávajícímu. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možno vrátit rovněž v hotovosti v místě sídla společnosti.
 2. Prodávající vrátí spotřebiteli zpět peněžní prostředky přijaté od spotřebitele buď stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal nebo předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Částka bude ponížena o částku představující dodatečné nálady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. V případě, že bude zboží vrácené ve lhůtě 14 dnů nekompletní, opotřebené či poškozené a dojde tím ke snížení hodnoty, přičemž toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, můžeme vracenou kupní cenu snížit o částku snížení hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku. Spotřebitel ponese náklady spojené s navracením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 g) občanského zákoníku.
 4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:
  1. O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele,
  2. O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To neplatí v případě provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  3. O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

 

Nepřijetí objednávky, právo na změnu ceny

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  3. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod).
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 3. Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti je doba od okamžiku jejího zveřejnění na internetových stránkách prodejce do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.e-mrtvemore.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého.